İSG-C Politikası

Gayrimenkul Geliştirme, Tasarım, Proje Yönetimi, Satış-Pazarlama ve İnşaat Faaliyetleri kapsamında faaliyet gösteren DEKAR YAPI ve grup şirketleri, iş kazalarını, yaralanmaları, meslek hastalıklarını, insanların uğrayacağı zararı önlemek ve çevreyi korumak için tüm faaliyetlerinde güvenli çalışma yöntemlerini uygulayarak, güvenli çalışma ortamları yaratarak, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre politikasını belirlemeye kendini adamıştır. İSG-Ç amaç ve hedeflerini oluşturarak İSG-Ç Yönetim Sisteminin ve performansının sürekli iyileştirilmesi için devamlı bir çaba gösterecektir.

DEKAR YAPI Yönetimi, dinamik liderlik anlayışı ile; Kazaları önlemeye, çevresel her türlü kirliliği önlemeye, çevreyi korumaya, kendi çalışanlarının ve alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin ve halkın sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik uygulamalarını temel değerlerinden biri haline getirerek bu amaca ulaşmaya kararlıdır.

Şirketimiz faaliyet alanlarında çalışan her bir çalışanın sağlığı ve güvenliği bizler için yüksek öneme sahiptir. Çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, ziyaretçilerimiz ve faaliyetlerimizden etkilenen diğer tüm taraflar bizim en önemli varlıklarımızdır ve işyerindeki güvenlikleri en büyük sorumluluğumuzdur. Tüm çalışanların sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına yönelik hedeflerin, tüm alt yüklenicilerinin katılımı ve şirket çalışanlarının kendi güvenliklerinden sorumlu olması bilinci ile başarılabileceğinin farkındayız.

DEKAR YAPI, faaliyet gösterdiği ülkenin yürürlükteki ilgili mevzuatına, ilgili mevzuatlarda tanımlanmış olan İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre uygulamalarına, standardlara, işverenlerinin İş Sağlığı Güvenliğini teşvik ve Çevreyi korumaya yönelik taleplerine uyacaktır.

Hedeflerimize,

  • İSG-Ç Yönetim Sistemi uygulamalarının, uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak oluşturulması, sirküle edilmesi, geliştirilmesi, takip edilmesi ve yerel İSG-Ç mevzuatına ve işverenlerimizin taleplerine uygun olarak gerekli görüldüğünde revize edilmesi, sürekli iyileştirmenin daima taşvik edilmesi,
  • Tehlikelerin belirlenip ortadan kaldırılması, azaltılması ve/veya risk değerlendirmeleri yoluyla kontrol altına alınarak bulguların tüm etkilenen taraflara aktarılması,
  • Şirket faaliyetlerine dahil olan tüm personelin gerekli İSG-Ç eğitimlerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi,
  • Nitelikli İSG-Ç personelinin atanması ve yeterli kaynakların sağlanması,
  • Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi suretiyle ortaya çıkan atık miktarlarının ve doğal kaynak kullanımlarının mümkün olan en az seviyeye indirilmesi yöntemleri ile ulaşacağımıza inanmaktayız.

Biz bu politika doğrultusunda İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerini, tüm faaliyet alanlarımızda uygulayacak, sürekli olarak takip ederek geliştireceğiz.

SALİH KUZU
Yönetim Kurulu Başkanı
10.08.2018

Dekar Yapı ve yatırım A.Ş. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı:

“Gayrimenkul Geliştirme, Tasarım, Proje Yönetimi, Satış-Pazarlama ve İnşaat Faaliyetleri” olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 VE TS 18001 yönetim sistemlerini entegre olarak kurmuş ve “entegre yönetim sistemi” adı altında sürdürmektedir. Kalite yönetim sistemimizin kapsamı tüm çalışanlarımızı ve ürün / hizmet sağlamaya etki eden tüm proseslerimizi, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerimizin kapsamı ise kuruluşumuzun içinde veya dışında olan ve kuruluşumuzun İSG ve çevre performansı ile ilgilenen ya da bu performanstan etkilenen kişi veya grupların tümünü (çalışanlarımızı, taşeronlarımızı, ziyaretçilerimizi, belgelendirme kuruluşunu, civar komşularımızı ve resmi makamları) kapsar.

Coğrafi Etki Alanımız:

Kuruluşumuzun merkez ofis ve şantiyelerinin coğrafi etki alanı kapsamında hassas bölgeler (deniz, akarsu, orman, özel çevre koruma bölgesi ya da biyoçeşitlilik açısından hassas alanlar) bulunmamaktadır. Merkez Adresimizin GPS Koordinatları: 41.105481 / 28.986193, Asmalı Bahçe Şehir Şantiye GPS Koordinatları: 41.097695 / 28.678375, Dekar Kıyıbahçe Şantiye GPS Koordinatları: 41o05’44.6oN29o19’362oE / 41.095725.29.326712’dir. Dekar Kıyıbahçe Şantiye alanında bulunan ağaçlar tarafımızca numaralandırılmış, özel korumaya alınmış ve projemiz canlılığını koruyan tek bir ağaç dahi kesilmeyecek şekilde ağaçların mevcut olduğu alana uygun şekilde çizilmiştir. Dekar merkez ve şantiyelerinin bulunduğu parsel ve yakın civarında yapılan jeolojik çalışmalarda topoğrafik eğim göz önüne alındığında, aktif ve potansiyel nitelikli kaya düşmesi, heyelan, feyezan vb. doğal afet olaylarına ve olabilecek risk faktörlerine rastlanılmamıştır. 7269 sayılı Afet yasasına göre bir kısıtlılık veya yasaklama söz konusu değildir.